Dla Pacjenta

 • Import docelowy czytaj więcej
 •   W naszych aptekach można sprowadzić z zagranicy produkt leczniczy niezarejstrowany w Polsce.
   

  Departament Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia podaje numery telefonów, pod które należy dzwonić w sprawach dotyczących importu docelowego:

  (0-22) 634 94 42
  (0-22) 634 94 19


  fax w spr. Leków na Ratunek Życia dla szpitali

  (0-22) 634 93 11

  Wzór zapotrzebowania w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta
  Sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego
  niezarejestrowanego w Polsce
  (import docelowy)


  Do obrotu dopuszczone są bez konieczności uzyskania pozwolenia produkty lecznicze, sprowadzane z zagranicy, jeżeli:
  a) ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta,
  b) dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany,
  c) posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany,
  d) nie może być zarejestrowany w Polsce odpowiednik z tą samą substancją czynną.

  Podstawą sprowadzenia produktu leczniczego jest:
  zapotrzebowanie szpitala, albo
  zapotrzebowanie lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem, potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny.

  Nie dopuszcza się do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy, w odniesieniu do których:
  a) Minister Zdrowia wydał decyzję o odmowie wydania pozwolenia, odmowie przedłużenia okresu ważności pozwolenia;
  b) Zawierających tę samą lub te same substancje czynne, tę samą dawkę i postać, co produkty lecznicze, które otrzymały pozwolenie.


  Składanie zapotrzebowania


  Zapotrzebowanie wystawia szpital lub lekarz prowadzący leczenie poza szpitalem.
  Jeżeli pacjent leczony jest w szpitalu (tzw. lecznictwo zamknięte) zapotrzebowanie wystawia lekarz prowadzący pacjenta. Zapotrzebowanie podpisuje dyrektor szpitala lub osoba przez niego upoważniona.
  lekarz leczący pacjenta poza szpitalem wystawia zapotrzebowanie w dwóch egzemplarzach; drugi egzemplarz zapotrzebowania załącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.

  Druk zapotrzebowania na import docelowy.

  Zapotrzebowanie potwierdzone pisemnie przez konsultanta z danej dziedziny medycyny, wystawiający zapotrzebowanie kieruje do Ministra Zdrowia. Potwierdzone zapotrzebowanie Minister niezwłocznie zwraca wystawiającemu zapotrzebowanie.

  Wnioski zapotrzebowania na import docelowy „na ratunek życia” mogą też być przesłane bezpośrednio do Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia faxem na nr 634-93-11 lub przy użyciu nośników elektronicznych. Zapotrzebowanie musi być dostarczone w ciągu pięciu dni od dnia zgłoszenia dokonanego w tej formie.

  W przypadku wystąpienia o objęcie refundacją produktu leczniczego sprowadzanego z zagranicy Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
  bezpośrednio na druku zapotrzebowania potwierdza konieczność ich refundacji. Uwzględnia on w szczególności:
  skuteczność kliniczną produktu leczniczego,
  bezpieczeństwo i cenę w porównaniu do leków dopuszczonych do obrotu na terenie Polski o tym samym wskazaniu terapeutycznym.

  Szpital wystawiający zapotrzebowanie kieruje zapotrzebowanie bezpośrednio do hurtowni farmaceutycznej, a jeśli zapotrzebowanie jest wystawiane przez lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem, to kieruje on je do hurtowni farmaceutycznej za pomocą apteki ogólnodostępnej.

  W sytuacjach niecierpiących zwłoki zapotrzebowanie może być przekazane faksem lub przy użyciu nośników elektronicznych, ale musi być dostarczone w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia dokonanego w tej formie.

  Sprowadzeniem leku zajmuje się apteka i to ona określa czas oczekiwania. Minister Zdrowia wydaje jedynie zezwolenie na sprowadzenie danego leku z zagranicy w ramach importu docelowego i nie ma wpływu na szybkość jego sprowadzenia.

  Podstawa prawna:
  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie sprowadzenia z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta
  (Dz. U. 05. Nr 70, poz. 636).
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne
  (Dz. U. 04., Nr 53, poz. 533, z późn. zm.)
  © 2011 Ministerstwo Zdrowia
 • Przechowywanie i transport szczepionek czytaj więcej
 •    W naszych aptekach otrzymają Państwo odpowiednie termoizolacyjne opakowanie na szczepionkę. INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU SZCZEPIONEK
   

  Szczepionka jest lekiem pochodzenia biologicznego. Oznacza to, że wszystkie szczepionki są szczególnie wrażliwe na warunki przechowywania i transportu, głównie na zmiany temperatury. Od momentu wyprodukowania do momentu użycia szczepionka powinna być przechowywana w warunkach tzw. „zimnego łańcucha”, co oznacza temperaturę między +2 a +8 stopni. Dla większości szczepionek równie niekorzystne jest zamrożenie jak przegrzanie. Szczególnie źle wpływa zamrożenie na szczepionki w postaci płynnej. Podanie szczepionki, która była nieprawidłowo przechowywana lub transportowana może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia.

  Farmaceuta sprzedający szczepionkę powinien poinformować kupującego o szczególnych warunkach przechowywania i transportu szczepionek oraz jeśli to konieczne, wydać odpowiednie termoizolacyjne opakowanie transportowe. Jeśli farmaceuta nie dopełnił obowiązku poinformowania pacjenta o sposobie przechowywania zakupionej szczepionki co może skutkować nieprawidłowym jej przechowywaniem, pacjent może zwrócić szczepionkę do apteki i żądać zwrotu pieniędzy.
  Wiele obecnie dostępnych w aptekach szczepionek to preparaty bardzo drogie. W wyniku nieprawidłowego przechowywania i transportu szczepionki ulegają uszkodzeniu i nie mogą być stosowane, co powoduje poważne straty finansowe.

  Szczepionka kupowana w aptece powinna być w jak najkrótszym czasie przetransportowana w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami temperatury do miejsca użycia (gabinet szczepień) lub umieszczona w lodówce, jeśli wizyta w punkcie szczepień jest w późniejszym terminie. W lodówce należy umieścić szczepionkę na środkowej półce zabezpieczając przed dosunięciem do tylnej ściany lodówki (grozi zamrożeniem) oraz uszkodzeniem opakowania (zamykana torebka foliowa). Nie należy szczepionki umieszczać na drzwiach lodówki, ponieważ są tam narażone na największe wahania temperatury. Nigdy nie należy umieszczać szczepionek w zamrażalniku lub zamrażarce.

  Szczepionki mogą być transportowane bez specjalistycznych opakowań, wyłącznie jeśli temperatura powietrza nie przekracza 25 stopni C przez czas do 60 minut. Jeśli transport jest dłuższy lub temperatura powietrza wynosi powyżej 25 stopni C, konieczne jest zastosowanie opakowania termoizolacyjnego (np. termotorba, pudełko ze styropianu z wkładem chłodzącym, termos).

  Lekarz lub pielęgniarka, którzy mają wykonać szczepienie powinni upewnić się, czy szczepionka była przechowywana i transportowana przez pacjenta zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli nie ma pewności co prawidłowości tych procedur lub jeśli ewidentnie doszło do naruszenia zasad „zimnego łańcucha” szczepionka nie może być podana. Jeśli błąd jest po stronie pacjenta należy szczepionkę zniszczyć zgodnie z lokalnymi procedurami, jeśli niewłaściwa była informacja farmaceuty, szczepionkę należy zwrócić do apteki.

 • Zbiórka leków przeterminowanych czytaj więcej
 • W naszych aptekach na terenie  Wrocławia znajdują się pojemniki na leki przeterminowane.Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego. Są też szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe, przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia. Część toksyn pochodzących z lekarstw, może biokumulować się w komórkach organizmów żywych, stanowiąc dla nich zagrożenie. Nigdy nie wrzucaj leków do toalety! Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki. Przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach w aptekach, a następnie poddawane są termicznej utylizacji. Niech to będzie nasz wkład w ochronę środowiska! Do pojemników można wrzucać leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów, oraz krople i roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach. Do pojemników nie należy wrzucać aerozoli, używanych igieł i strzykawek oraz termometrów, gdyż nie zabezpieczone stanowią zagrożenie dla osób zajmujących się transportem odpadów.
 • Zasady refundacji leków czytaj więcej
 •   Zasady refundacji leków
   

  Świadczeniobiorca otrzymuje na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub felczera leki podstawowe. leki uzupełniające oraz leki recepturowe za odpłatnością:
  1) ryczałtową– za leki podstawowe i recepturowe. Opłata ryczałtowa nie może przekraczać 0,5% minimalnego wynagrodzenia w przypadku leku podstawowego i 1,5% w przypadku leku recepturowego.
  2) w wysokości 30% lub 50% ceny leku - za leki uzupełniające.


  Świadczeniobiorcom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte
  Leki i wyroby medyczne przepisywane są na wyżej wymienionych zasadach lub bezpłatnie.

  Na leki podstawowe, uzupełniające i recepturowe obowiązuje limit ceny leku. Jeśli cena przepisanego leku przekracza limit wówczas apteka może wydać lek pobierając dopłatę w wysokości różnicy między ceną wydawanego leku a wysokością limitu ceny.

  Apteka ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku, innego niż przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena nie przekracza limitu ceny. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy wystawiający receptę dokonał odpowiedniej adnotacji na druku recepty wskazującej na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.

  Podstawa prawna:
  - art. 36, Art. 37 ust. 1, Art. 38 ust. 1, ust. 3, ust. 4 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 04. Nr 210, poz. 2135).
 • Apteki całodobowe Wrocławia czytaj więcej
 •  

  Apteki całodobowe miasta Wrocławia

  Lp.

  Nazwa apteki
  Adres apteki

  Telefon do apteki

  1.      

  Katedralna

  ul. Sienkiewicza 54/56

  71 322-73-15

  2.      

  Magiczna

  ul. Bezpieczna 6

  71 327-40-60

  3.      

  Magiczna

  ul. Szybowcowa 3

  71 351-86-19

  4.      

  Magiczna

  ul. Traugutta 105

  71 341-34-50

  4.      

  Magiczna

  ul. Niemcewicza 6B

  71 795-62-20

  5.      

  Niezłe ziółko

  ul. Krzywoustego 314-316

  71 789-90-98

  6.      

  Nova

  ul. Rogowska 52

  71 781-27-35

  7.      

  Pod Lwami

  pl. Jana Pawła II 7a

  71 343-67-24

  8.      

  Przy pl. Hirszfelda

  pl. Hirszfelda 14 a

  71 338-12-42

  9.      

  Pułaska

  ul. Pułaskiego 49A

  71 789-91-38

  10.   

  Św. Wincentego

  ul. Św. Wincentego 39-41

  71 322-39-35

  12.   

  DGA 11

  Ul. Świeradowska 51/57 (CH Ferio Gaj)

  71 336-87-13

  13.   

  Wanilia

  Ul. Grabiszyńska 214/U2

  71 725-31-03

  14.   

  Przy Weigla

  Ul. Weigla 10

  71 790-38-70

  15.   

  Nasza Apteka

  Ul. Piastowska 20-22

  71 328-28-58

 • Zamiana leku na tańszy odpowiednik czytaj więcej
 •   Zamiana leku na tańszy odpowiednik w aptece
   

  Apteka ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku, innego niż przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena nie przekracza limitu ceny.
  Nie dotyczy to sytuacji, kiedy wystawiający receptę dokonał odpowiedniej adnotacji na druku recepty wskazującej na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.

  Podstawa prawna:
  - art. 38 ust. 4 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 04. Nr 210, poz. 2135).
  © 2011 Ministerstwo Zdrowia
 • Terminy realizacji recept czytaj więcej
 •   Terminy realizacji recept
   

  Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia, a w przypadku recept wystawionych na kolejne trzy miesięczne kuracje 30 dniowy termin realizacji jest liczony od naniesionej na recepcie daty realizacji, z zastrzeżeniem poniższych punktów:

  a)  

  Termin realizacji recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia.
   

  b)  

  Termin realizacji recepty na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia.
   

  c)  

  Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta, nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia.


  Terminy realizacji recept oraz zasady wydawania leków na receptę określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich ( Dz.U.07.97.646).
  © 2011 Ministerstwo Zdrowia
 • Informator o lekach czytaj więcej
 •  Informator o lekach dostępny pod adresem: http://bil.aptek.pl/servlet/bil/start